Careers
FREELANCER – Junior Java Developers
Location
Hanoi City

– Design, develop and enhance/improve the backend system to meet business requirements.
– Design and develop scalable APIs for front-end systems.
– Follow Product Management processes and procedures and provide APIs definitions, business rules, and APIs access methods.
– Work in an agile environment and align with agile / scrum methodology for development work.

Requirements

1. Experience: Minimum work experience: 1+ year

2. Job requirements:

– Have good communication skills in order to work in a team

– Should be able to learn new technologies and skills quickly and apply them to work.

– Have good logical thinking

– Familiar with Open Source tools such as SubVersion and Git

– Experience in Insurance Business is a plus

– Experience working in small groups of less than 5 developers.

– Have a good problem-solving mindset

*** Must have:

– Experience in Java server-side programming, and able to code in Java from scratch.

– Experience with Java frameworks such as Spring Framework.

– Experience in SQL database programming.

– Experience working with RESTful APIs.

– Familiar with Open Source tools such as SubVersion and Git.

– Familiar with OOP and Design Patterns

*** Nice to have:

– Knowledge of data structures and algorithms

– Knowledge of some caching techniques (Redis, Memcache…)

– Knowledge of some message queue techniques (Kafka, Rabbit,…)

Benefits

  • Salary: Negotiate

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
Quy trình phỏng vấn tại GTS Việt Nam thông thường sẽ tiến hành theo 3 bước
01 Làm bài đánh giá năng lựcyêu cầu đối với một số vị trí nhất định
Nếu chúng tôi thấy rằng bạn chính là một ứng viên tiềm năng thông qua CV, bạn sẽ được mời tới tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi diễn ra vòng phỏng vấn đầu tiên. Với bài kiểm tra này, chúng tôi có thể đánh giá khả năng của bạn một cách chính xác hơn thông qua các bạn tư duy, phản ứng & giải quyết vấn đề!
02 Phỏng vấn về Thái độ trong Công việc
Nếu kết quả bài kiểm tra của bạn đạt được kết quả như kỳ vọng, chúng tôi sẽ mời bạn tới tham gia buổi phỏng vấn offline tại văn phòng. Tại đây, bạn có thể gặp gỡ các vị trí quản lý, trưởng nhóm đanng phụ trách công việc liên quan tới vị trí bạn đã ứng tuyển.
03 Phỏng vấn với Giám đốc & bộ phận Nhân sự
Sau buổi phỏng vấn về Thái độ trong công việc, bạn sẽ tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng với Giám đốc Vận hành & phụ trách Nhân sự của công ty. Đây sẽ là vòng phỏng vấn đánh giá về kỹ năng làm việc và mức độ phù hợp với tổ chức của bạn!